Publicacions més recents

Publicacions

Més recents
 • Faust & Torres-Tamarit (2024)
  Faust, N., i Torres-Tamarit, F. (2024). Metrically conditioned /a/-syncope in Modern Hebrew compounds. Natural Language and Linguistic Theory. https://doi.org/10.1007/s11049-023-09607-z
 • Vanrell & Prieto (2024)
  Vanrell, M.M., i Prieto, P. (2024). Identifying question type: Evidence for temporal integration in the perception of intonation contours. Dins W. Elvira García i P. Roseano (Ed.), Avances metodológicos en fonética y prosodia (pp. 333-344). Editorial UNED.
 • Calafat (2024)
  Calafat Vila, R. (2024). El catalán y el español cara a cara: una aportación historiográfica. Mallorca y Menorca (siglos XVIII y XIX). Iberoamericana Vervuert.
 • Dyachenko et al. (2024)
  Dyachenko, S. V., Pronina, M., Knyazev, S. V. (2024). Dissimilative model for unstressed vowels: three Russian dialects. Russian Linguistics, 48:10 https://doi.org/10.1007/s11185-024-09294-3
 • Vanrell Pissarra (2014)
  Vanrell, M.M. (2024). El català com a llengua marcada entre els joves de les Illes Balears. Pissarra, 163, 14-16.
 • Cremades (2024)
  Cremades, E. (2024). Treballar la competència comunicativa mitjançant Flip i Padlet: una experiència pràctica. Dins E. Chiner & I. Sánchez-López (ed.). Nuevas tendencias interdisciplinares en educación y conocimiento (pp. 157-170). Tirant lo Blanch.
 • Mañas-Navarrete et al. (2024)
  Mañas Navarrete, I., Rosado Villegas, E., Mujcinovic, S., i Fullana Rivera, N. (2024). Acquisition of modal readings of the Imperfect tense in L2 Spanish, Language Acquisition, DOI: 10.1080/10489223.2024.2319617
 • Vanrell, M.M. (2024). Ressenya de L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques. Caplletra, 76, 363-368.
  Vanrell, M.M. (2024). Ressenya de L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques, de Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll (Ed.) (2021). Caplletra, 76, 363-368.
 • Cuberos, Rosado & Mañas
  Cuberos Vicente, R., Rosado Villegas, E., i Mañas Navarrete, I. (2024). Towards a graded lexical inventory of multi-word combinations. The distribution of collocations across Spanish CEFR levels, International Journal of Applied Linguistics.
 • Mañas & Sell (2024)
  Mañas Navarrete, I., i Sell, M.-V. (2024). Técnicas básicas de procesamiento del lenguaje natural en el análisis de menciones a mujeres en lecturas graduadas de ELE, Estudios de Lingüística Aplicada, 78, 45-76.
 • Castell et al. 2023 – Anuari
  Castell, X., Cremades, E., i Vanrell, M.M. (2024). Els joves i les llengües a les Illes Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants. Dins M. Vives Barceló i B. Pascual Barrió (Ed.), Anuari de la Joventut de les Illes Balears (pp. 233-251). Institut Balear de la Joventut.
 • Feldhausen & Vanrell (2024)
  Feldhausen, I., i Vanrell, M.M. (2024). Focus Realization in Heritage Spanish. The Case of German-Dominant Speakers of Peninsular Spanish. Dins R. Rao (Ed.). The Phonetics and Phonology of Heritage Languages. Cambridge University Press.
 • Calafat, R. (2023)
  Calafat, R. (2023). Ideologies i tries lingüístiques a la Mallorca del segle XX (1970-1990), a través dels articles de premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià. Dins D. Casals i M. Massanell (Ed.). Els mitjans escrits i audiovisuals com a formadors lingüístics (pp. 281-300). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Calafat, R. (2023). El libro de texto en Mallorca (siglo XVIII): el catecismo escolar en catalán y las obras trilingües. Hipogrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11(2), pp. 271-288.
  Calafat, R. (2023). El libro de texto en Mallorca (siglo XVIII): el catecismo escolar en catalán y las obras trilingües. Hipogrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11(2), 271-288.
 • Crespí Riutort, I., Llop Naya, A. (2023). L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, VI. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95
  Crespí Riutort, I., Llop Naya, A. (2023). L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, VI. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95
2022

Publicacions a revistes indexades en la Web of Science, Scopus o FECYT

 1. Barceló-Coblijn, L., i Martín, C. J. (2022). Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018). Treballs de Sociolingüística Catalana, 32, 185-207.
 2. Calafat Vila, R. (2022). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia: revista anual de Ciencias Eclesiásticas, 17, 905-923.
 3. Lampitelli, N., Roseano, P., i Torres-Tamarit, F. (2022). Vowel length in Friulian verbs: a case of mora affixation. Morphology, 32(1), 93-120.
 4. Mascaró, J., i Torres-Tamarit, F. (2022). Stress-dependent harmony in Asturian and harmony in situ. Language, 98(4), 683-715.
 5. Solivellas, I. (2022). Els formants cultes: autonomia o posició fixa. Llengua i literatura, 32, 49-69.

Capítols de llibre

 1. Bonet, E., i Torres-Tamarit, F. (2022). Typologically exceptional phenomena in Romance phonology. Dins M. Maiden i Adam Ledgeway (Ed.), The Cambridge Handbook of Romance Linguistics (pp. 292-318). Cambridge University Press.
 2. Klee, C. A., Rogers, B. M., de la Fuente Iglesias, M., i Ramsburg, J. (2022). Intervocalic/s/voicing in the Andean Spanish of southern Peru. Dins M. Waltermire i K. Bove Mutual (Ed.), Influence in Situations of Spanish Language Contact in the Americas (pp. 93-115). Taylor and Francis.
 3. López-Navarro, E., Marín, A., Monjo, A., Barceló-Coblijn, L. (2022). Anxiety, spirituality and academic performance in a sample of college students. Dins M. P. Bermúdez i M. Guillot Valdés (Ed.), International Handbook for the Advancement of Science, 1. Thomson Reuters.
 4. Monjo Oliver, A., Barceló-Coblijn, L., López-Navarro, E.R. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera. Dins M. P. Bermúdez i M. Guillot Valdés (Ed.), International Handbook for the Advancement of Science, 1. Thomson Reuters.

Actes de congressos amb ISBN

 1. Barceló-Coblijn, L. (2022). Exploring the concept of phenotypic accommodation: the case of the loss of air sacs. Dins A. Ravignani, R. Asano, D. Valente, F. Ferretti, S. Hartmann, M. Hayashi, Y. Jadoul, M. Martins, Y. Oseki, E. D. Rodrigues, O. Vasileva i S. Wacewicz (Ed.), Proceedings of the Joint Conference on Language Evolution (JCoLE).

Altres publicacions

 1. Cremades, E. (2022). Expressió escrita i català com a llengua addicional: anàlisi d’errors en parlants de llengües eslaves. Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, 3, 50-69.
 2. Cremades, E. (2022). Ressenya de Manual of Catalan linguistics, de Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (Ed.) (2020). Treballs de Sociolingüística Catalana, 32, 263-266.
 3. Crespí, I., i Paradís, A. (2022). Ressenya de Manual of Catalan linguistics, de Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (Ed.) (2020). Llengua & Literatura, 32, 143-148.
 4. Ramsburg, J. (2022). The Oral Production of Discourse Markers by Advanced Learners of Spanish. IULC Working Papers, 22(1).
 5. Sastre-Roig, A., Amengual, C., i Vanrell, M.M. (2022). Dones marroquines a Mallorca: una primera aproximació a l’aprenentatge del català des de la perspectiva de gènere. Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, 3, 4-25.

Publicacions divulgatives

 1. Barceló-Coblijn, L. (2022, 17 novembre). Les persones sordes i l’educació, a les Illes Balears: carpetes pendents. Vilaweb. https://www.vilaweb.cat/noticies/persones-sordes-educacio-illes-balears-carpetes-pendents/
 2. Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, 43, 30-41.
 3. Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, 485, 26-29.
 4. Torres-Tamarit, F. (2022). Les seqüències d’infinitiu seguit de pronom(s) feble(s) en el català d’Eivissa i Formentera. Formentera, 8, 21-31.
 5. Vanrell, M.M. (2022). La llengua a les Illes Balears: reptes de futur. Saó, 579.
 6. Vanrell, M.M. (2022). Llengua. Dins Memòria del CES 2021 (pp. 791-803). Consell Econòmic i Social.
2021

Llibres

 1. Cremades, E. (2021). Elements de morfologia i sintaxi. Universitat Europea.

Llibres o volums editats

 1. Cabré, T., i Torres-Tamarit, F. (Ed.) (2021). Recursivity in phonology. Catalan Journal of Linguistics, 20.
 2. Castell, X., i Vanrell, M.M. (Coord.) (2021). La dinamització lingüística: bases, eines i estratègies. Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears.

Publicacions a revistes indexades en la Web of Science, Scopus o FECYT

 1. Cabré, T., Torres-Tamarit, F., Vanrell, M.M. (2021). Hypocoristic truncation in Sardinian. Linguistics, 59(3), 683-714.
 2. Calafat Vila, R. (2021). Tres opúsculos satíricos al servicio de los debates metodológicos para el aprendizaje del latín: Mallorca, 1802. Rilce-Revista de Filología Hispánica, 38(1), 245-264.
 3. Calafat Vila, R. (2021). La Llengua catalana a Mallorca. Els escrits (socio)lingüístics publicats a la revista Lluc (1968-1999). Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 11, 51-69.
 4. Castell, X., Melià, J., i Vanrell, M. M. (2021). Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears: tres fonts de dades en relació. Treballs de Sociolingüística Catalana, 31, 165-190.
 5. Cruz Rico, H., Mauder, E., Barceló-Coblijn, L., i Parafita Couto, M.C. (2021). Niños bilingües español-neerlandés en Ámsterdam y en Mallorca: evidencia de la importancia del input y del contexto en la adquisición del género gramatical en español. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 15(30), 14-38. 
 6. Torres-Tamarit, F. (2021). Blending and truncation. Dins A. Fábregas, V. Acedo-Matellán, G.Armstrong, M. C. Cuervo i I. Pujol (Ed.), The Routledge Handbook of Spanish Morphology (pp. 317-332). Routledge.
 7. Osborne, D., i Simonet, M. (2021) Foreign Language Phonetic Development Leads to First Language Phonetic Drift: Plosive Consonants in Native Portuguese Speakers Learning English as a Foreign Language in Brazil. Languages, 6(3), 112.
 8. Ortín, R., i Simonet, M. (2021). Phonological Processing of Stress by Native English Speakers Learning Spanish as a Second Language. Studies in Second Language Acquisition, 44(2), 460-482.
 9. Ramon-Casas, M., Cortés, S., Benet, A., Lleó, C. i Bosch, L. (2021). Connecting perception and production in early Catalan-Spanish bilingual children: language dominance and quality of input effects. Journal of Child Language, 50(1), 155-176.
 10. Solivellas, I. (2021). El diferencialisme lingüístic a les Illes Balears: actors, discurs i evolució. Treballs de Sociolingüística Catalana, 31, 191-2016.

Capítols de llibre

 1. Castell, X., i Vanrell, M.M. (2021). Apunts per a una dinamització lingüística més situada socialment. Dins X. Castell i M. M. Vanrell (Ed.), La dinamització lingüística: bases, eines i estratègies (pp. 67-84). Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears.
 2. Cremades, E., i Ginebra Serrabou, J. (2021). Complements preposicionals amb els verbs d’àpat en català antic. Estudis de llengua i literatura catalanes, 75 (pp. 219-232). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 3. Melià, J. (2021). Planificació lingüística i complexitat social. Dins X. Castell i M. M. Vanrell (Ed.), La dinamització lingüística: bases, eines i estratègies (pp. 45-66). Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears.
 4. Solivellas, I. (2021). Els límits de la composició culta: entre la composició i l’afixació. Dins E. Bellés, P. Marqués Hernández, J. Ojeda-Caba, M. Ruiz-Ruano (Ed.), Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística. Punctum.

Actes de congressos amb ISBN

 1. Cremades, E. (2021). Els verbs d’àpats en català i en les llengües romàniques. Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 2. Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F. (2021). Catalan nativization patterns in the light of weighted scalar constraints. Dins S. Baauw, F. Drijkoningen i L. Meroni (Ed.), Romance Languages and Linguistic Theory 2018: Selected papers from ‘Going Romance’ 32 (pp. 206-223). Benjamins.

Publicacions a revistes indexades en altres bases de dades

 1. Calafat Vila, R. (2021). La ideologia en el discurs de la Història de la Llengua: El tractament del procés sobiranista. Caplletra. Revista de Filologia, 71, 237-258.
 2. Crespí, I., i Llop, A. (2021). Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 14(1).

Altres publicacions

 1. Cabré, M. T., Domènech-Bagaria, O., i Solivellas, I. (2021). La classification dés néologismes: révision critique et proposition d’une typologie multivariée et fonctionnelle. Neologica, 15, 43-62.
 2. Catany-Blázquez, J., i Vanrell, M.M. (2021). La pragmàtica de la interllengua en estudiants polonesos de català com a LE: una primera aproximació a l’adquisició dels oferiments i les peticions. Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, 2, 86-103.
 3. Corbera Pou, J. (2021). Panorama terminològic del llaüt i el seu aparell llatí. Bolletino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo – Nuova Serie, 1(1), 49-68.
 4. Cremades, E. (2021). Manual of Catalan linguistics, de Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (ed.), ressenya per Elga Cremades. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 35, 33-36.
 5. Cremades, E. (2021). Manual of Catalan linguistics, de Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (ed.), ressenya per Elga Cremades. Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, 2, 150-153.
 6. Cremades Cortiella, E. (2021). Anàlisi d’errors en l’expressió escrita del català com a llengua addicional: contrast entre l’alumnat serbi i l’anglòfon. CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(2), 21-34.
 7. Ramsburg, J. (2021). Epistemic Legitimization and Inter/Subjectivity in the Presidential Discourse of Cristina Fernández de Kirchner. Diálogo de la Lengua, 13, 55-71.
 8. Torres-Tamarit, F., i Vanrell, M.M. (2021). Els universals lingüístics i el marcatge en l’ensenyament de la pronunciació del català com a llengua estrangera. CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(2), 35-48.

Publicacions de divulgació

 1. Barceló-Coblijn, L. (2021). El català a les Illes Balears enfront de la saturació d’informació (en castellà). Dins C. Junyent (ed.), El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny. Viena Editorial.
 2. Camps, M., Martín Lloret, M., Ortega, R., Rodríguez Mariné, M., Solivellas, I., Vidal, P., i Gomà, E. (ed.) (2021). Molt a favor. 57 propostes i un pacte per la llengua. Eumo Editorial.
 3. Cremades, E. (2021). Seguir les guies d’estil o regir-se per la gramaticalitat?. Dins C. Junyent (Ed.), Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou (pp. 118-120). Eumo Editorial.
 4. Melià, J. (2021). «Del coneixement a l’ús». Dins C. Junyent (ed.), El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny (pp. 115-116). Barcelona: Viena Editorial.
 5. Solivellas, I. (2021). La llengua a Formentera: una qüestió d’actitud. Miranda, 2, 25-28.
 6. Solivellas, I. (2021, 7 novembre). Teletrabajar . Martes Neológico. blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/teletrabajar/
 7. Vanrell, M.M. (2021). Balèria i els terratinents i les terratinents. Dins C. Junyent (Ed.), Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou (pp. 75-77). Eumo Editorial.
 8. Vanrell, M.M. (2021). Llengua. Dins Memòria del CES 2020 (pp. 893-929). Consell Econòmic i Social.
2020

Publicacions a revistes indexades en la Web of Science, Scopus o FECYT

 1. Amengual, M., i Simonet, M. (2020). Language Dominance does not Always Predict Cross-linguistic Interactions in Bilingual Speech Production. Linguistic Approaches to Bilingualism, 10, 847-872.
 2. Calafat Vila, R. (2020). El centre i la perifèria de la llengua catalana als llibres d’estil: Catalunya i les Illes Balears. Revista de Llengua i Dret, 73, 69-81.
 3. DeSisto, M., i Torres-Tamarit, F. (2020). The prosodification of possessive enclitics in Airola and Boiano. Moderna Språk, 113(3), 198-225.
 4. Freixa, J., Freixas, M., i Solivellas, I. (2020). Autonomia i heteronomia en la innovació lèxica catalana. Catalan Review, 34(1), 99-118.
 5. Leivada, E., i Barceló-Coblijn, L. (2020). Why dont languages grammaticalize [±poisonous]? Biolinguistics, 14, 51-58.
 6. López Velarde, M., i Simonet, M. (2020). The Perception of Postalveolar English Obstruents by Spanish Speakers Learning English as a Foreign Language in Mexico. Languages, 5, 27. 
 7. Simonet, M., i Amengual, M. (2020). Increased Language Co-activation Leads to Enhanced Cross-linguistic Phonetic Convergence. International Journal of Bilingualism, 24, 208-221.

Capítols de llibre

 1. Lleó, C., Cortés, S., i Benet, A. (2020). Projecció diacrònica de la fusió de sons del català a Barcelona a través de quatre generacions. Dins C. Gabriel, A. Pešková i M. Selig (Ed.), Contact, variation and change in Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg. Erich Schmidt Verlag.
 2. Simonet, M. (2020). Phonological Encoding and the Phonology of Spanish —The Role of the Syllable. Dins F. Martínez-Gil i S. Colina (Ed.), The Routledge Handbook of Spanish Phonology (pp. 274-287). Taylor & Francis.
 3. Vanrell, M.M., Ballone, F., Cabré, T., Prieto, P., Schirru, C., i Torres-Tamarit, F. (2020). Contacte linguístic i entonació a Sardenya. (2020). Dins C. Gabriel, A. Pešková i M. Selig (Ed.), Contact, variation and change in Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg (pp. 219-242). Erich Schmidt Verlag.
 4. Vanrell, M.M., Ballone, F., Cabré, T., Prieto, P., Schirru, C., i Torres-Tamarit, F. (2020). La ricerca sull’intonazione del sardo: stato attuale e prospettive future. Dins E.-M. Remberger,  M. Virdis i B Wagner (Ed.), Il sardo in movimento (pp. 71-95). Vienna University Press and Vandenhoeck & Ruprecht.

Altres publicacions

 1. Moranta, S. (2020). Traduccions i diàlegs culturals amb el català, de Mioara Angheluță, Oana-Dana Balaș,  Maria-Sabina Draga, Joan Llinàs i Xavier Montoliu (Ed.), ressenya per Sebastià Moranta, Quaderns. Revista de Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, 27, 197-201.
 2. Moranta, S. (2020). Gonellisme. Particularisme i secessionisme lingüístics a les Illes Balears, de Xavier Canyelles, ressenya per Sebastià Moranta, Estudis Romànics, XLII, 424-429.
 3. Ramsburg, J. (2020). Perception of the Salvadoran [sh] and [θ] by L2 Spanish Learners. Kansas Working Papers in Linguistics, University of Kansas, Department of Linguistics, 41, 1-6.

Publicacions divulgatives

 1. Burguera, M., i Crespí, I. (2020, 8 novembre). Fem Zoom a la llengua oral. Crònica de les II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2. Núvol. https://www.nuvol.com/llengua/femzoom-a-la-llengua-oral-133253
 2. Solivellas, I. (2020, 18 febrer). Fotonoticia. Martes Neológico. blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/fotonoticia/
 3. Vanrell, M.M. (2020). Llengua. Dins Memòria del CES 2019 (pp. 722-732). Consell Econòmic i Social.
2019

Llibres

 1. Cremades, E., i Javorová Švandová, P. (2019). GramCat. Morfologie současné katalánštiny. Masarykova univerzita.

Publicacions a revistes indexades en la Web of Science, Scopus o FECYT

 1. Aldrich, A., i Simonet, M. (2019). Duration of Syllable Nuclei in Spanish. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 12, 247-280.
 2. Barceló-Coblijn, L., Irurtzun, A., López-Navarro, E., Real Puigdollers, C., i Gomila, A. (2019). How children develop their ability to combine words: a network-based approach. Adaptive Behavior, 27(5), 307-330. 
 3. Calafat Vila, R. (2019). Usos lingüístics a la UIB: l’anglès a l’aula. Treballs de Sociolingüística Catalana,  29, 11-25.
 4. Calafat Vila, R. (2019). The Linguistic Ideology of Eighteenth-Century Europe. A Precursor of Today, for Catalan and Other Languages. Journal for EuroLinguistiX, 16, 4-12.
 5. Calafat Vila, R., i Calero, A. (2019). Actitudes y hábitos lingüísticos entre el alumnado del Grado en Educación Infantil (UIB). Didáctica. Lengua y Literatura”, 31,  243-261.
 6. Cortés, S., Lleó, C., Benet, A. (2019). Weighing factors responsible for the production of the Catalan vowel /ɛ/ versus /e/ contrast in three districts of Barcelona. International Journal of Bilingualism, 23(6), 1264-1277.
 7. Torres-Tamarit, F., i Bonet, E. (2019). Verb-clitic structures in Eivissan Catalan: Recursive prosodic words and allomorphy. Catalan Journal of Linguistics, 18, 191-215.
 8. Martínez-Paricio, V., i Torres-Tamarit, F. (2019). Trisyllabic hypocoristics in Spanish and layered feet. Natural Language & Linguistic Theory, 37(2), 659–691.
 9. Torres-Tamarit, F., Pons-Moll, C. (2019). Enclitic-induced stress shift in Catalan. Journal of Linguistics, 55(2), 407–444.

Capítols de llibre

 1. Barceló-Coblijn, Ll., Irurtzun, A., i Duguine, M. (2019). The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis. Dins À. Massip-Bonet, G. Bel-Enguis i A. Bastardas-Boada (Ed.), Applications of complexity theory in language and communication sciences (pp. 273-288). Springer.
 2. López Velarde, M., i Simonet, M. (2019). Spoken Word Recognition and Shesheo in Northwestern Mexican Spanish: An Investigation into the Effects of Sociophonetic Variability on Auditory Lexical Access. Dins W. Chappell (Ed.), Recent Advances in the Study of Spanish Sociophonetic Perception (pp. 266-275). John Benjamins.
 3. Masià, M.S. (2019). A typology of evaluative nouns. Dins M. Elsig, I. Feldhausen, I. Kuchenbrandt i M. Neuhaus (Ed.), Romance Languages and Linguistic Theory 15. Selected papers from ‘Going Romance’ 30, Frankfurt (pp. 295–312). John Benjamins.
 4. Moranta, S. (2019). Discursos sobre el ‘bilingüismo mítico’ en clave europea e hispanoamericana. 1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas – Humanidades entre pasado y futuro. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.
 5. Simonet, M. (2019). Phonetic Behavior in Proficient Bilinguals: Insights from the Catalan-Spanish Contact Situation. Dins M. Gibson i J. GilIn (Ed.), Romance Phonetics and Phonology (pp. 395-406). Oxford University Press.
 6. Torres-Tamarit, F. (2019). Phonemic contrast and neutralization. Dins F. Martínez-Gil i S. Colina (Ed.), The Routledge Handbook of Spanish Phonology (pp. 3-33). Routledge.

Publicacions divulgatives

 1. Corbera Pou, J. (2019). Butla/butlla, bolleta, bolletí. Llengua Nacional, 108, 26-27.
 2. Melià, J. (2019). Llengua. Dins Memòria del CES 2018 (pp. 615-620). Consell Econòmic i Social.
 3. Solivellas, I. (2019, 26 febrer). Dramedia. Martes Neológico. blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/dramedia/
2018

Llibres editats

 1. Feldhausen, I., Fliessbach, J., Vanrell, M.M. (Ed.) (2018). Methods in prosody: A Romance language perspective. Studies in Laboratory Phonology. Language Science Press.

Publicacions a revistes indexades en la Web of Science, Scopus o FECYT

 1. Barceló-Coblijn, Ll. (2018). Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes Balears. Llengua, Societat i Comunicació, 16, 1-10.
 2. Casillas, J., i Simonet, M. (2018). Perceptual Categorization and Bilingual Language Modes: Assessing the Double Phonemic Boundary Effect in Early and Late Bilinguals. Journal of Phonetics, 71, 51-64.
 3. Cremades, E. (2018). Els noms eventuals en català. Estudis Romànics, 40: 117-144.
 4. Llompart, M., i Simonet, M. (2018). Unstressed Vowel Reduction across Majorcan Catalan dialects: Production and Spoken Word Recognition. Language & Speech, 61, 430-465.
 5. Ramírez, M., i Simonet, M. (2018). Language dominance and the perception of the Majorcan Catalan /ʎ/−/ʒ/ contrast: Asymmetrical phonological representations. International Journal of Bilingualism, 22, 638-652.

Capítols de llibre

 1. Cremades, E. (2018). De enseñar lengua a enseñar la lengua: la implantación del grado de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad Masaryk de Brno. Dins A. R. Carrilho, F. Fidalgo Enríquez, I. Vázquez Diéguez, P. Osório i T. Flores Pérez (Ed.), Ao enconto das Línguas Ibéricas (pp. 155-166). LusoSofiapress.
 2. Cremades, E. (2018). El règim nominal en la tradició gramatical del segle XIX i fins a Pompeu Fabra. Dins M.À. Pradilla (Ed.), Comunitat lingüística i norma (pp. 291-302). Institut d’Estudis Catalans.
 3. Crespí, I. (2018). Els participis en català: categoria i comportament sintàctic. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (pp. 147-174). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat.
 4. Masià, M.S. (2018). From completely free to complete freedom. Spanish adjectives of completeness as maximizers of property concept nouns. Dins J. Berns, H. Jacobsi  D. Nouveau (Ed.), Romance Languages and Linguistic Theory 13. Selected papers from ‘Going Romance’ 29, Nijmegen (pp. 225–243). De Gruyter.
 5. Vanrell, M.M., Feldhausen, I., i Astruc, Ll. (2018). The Discourse Completion Task in Romance prosody research: status quo and outlook. Dins I. Feldhausen, J. Fliessbach i M.M. Vanrell, M.M. (Ed.), Methods in prosody: A Romance language perspective. Studies in Laboratory Phonology (pp. 191-227). Language Science Press.
 6. Vanrell, M.M., i Fernández-Soriano, O. (2018). Language variation at the prosody-syntax interface: Focus in European Spanish. Dins M. García i M. Uth (Ed.), Focus Realization and Interpretation in Romance and Beyond. John Benjamins Publishing Company.

Actes de congressos amb ISBN

 1. Masià, M.S. (2018). Extreme nouns and maximizers. Dins U. Sauerland i S. Solt (Ed.), Proceedings of Sinn und Bedeutung, 22(2), 143–161. ZASPiL 61. 
 2. Pizà, M., i Vanrell, M.M. (2018). Dixi de persona i Teoria de la cortesia en el català de Mallorca. Dins Actes de les I Jornades d’estudis locals de Llucmajor, 2, 837-853. Ajuntament de Llucmajor.

Altres publicacions

 1. Castell, X., i Vanrell, M.M. (2018). Josep Maria Llompart: apunts de sociolingüística (opuscle). Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.
 2. Corbera Pou, J. (2018). Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans, de Joan Veny i Mar Massanell, ressenya per Jaume Corbera. Llengua & Literatura, 28, 206-209.
 3. Corbera Pou, J. (2018). Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana, de Carsten Sinner i Katharina Wieland (Ed.), ressenya per Jaume Corbera, Revue de Linguistique Romane, 82, 571-575.

Publicacions divulgatives

 1. Crespí, I. (2018). Faltes d’ortografia? Si aquest fos el problema. . . Núvol. nuvol.com/llengua/faltes-dortografia-si-aquest-fos-el-problema-56830
 2. Melià, J. (2018). Llengua. Dins Memòria del CES 2017 (pp. 769-782). Consell Econòmic i Social.