Categories
Calendari

Seminari Mañas

Seminari virtual del GRESIB «El posicionament i la connectivitat a diferents etapes educatives»

El posicionament i la connectivitat a diferents etapes educatives

La publicació de l’últim informe PISA deixa constància del retrocés en els resultats de lectoescriptura a tot l’Estat. Els problemes que es registren a l’Educació Primària, lluny de mitigar-se a etapes educatives posteriors, sembla que es perpetuïn a secundària i fins a l’educació universitària. Estudiants de tots els nivells presenten problemes amb determinades convencions del discurs escrit, que són considerades indicadors de desenvolupament i predictors de la qualitat dels textos: l’organització de la informació i l’ús de recursos específics, com els marcadors discursius i, més àmpliament, les marques de connectivitat. Aquests elements contribueixen a la cohesió del text i guien la interpretació de les relacions entre les seves parts. Des de la recerca educativa, és important caracteritzar el repertori d’aquests recursos i analitzar les seves funcions per tal d’obtenir evidència empírica sòlida sobre el desenvolupament de l’escriptura. Aquest coneixement permetrà dissenyar i implementar intervencions educatives més eficaces i amb més garanties de millora de la qualitat dels textos. Presentarem en aquest seminari els resultats sobre la connectivitat i el posicionament en produccions escrites de 181 estudiants de primària, secundària i universitat. Es pararà especial atenció en les trajectòries evolutives en la connexió intra i interoracional, així com en els mecanismes emprats per inserir la veu de l’autor en el text.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB