Categories
Publicacions

Crespí Riutort, I., Llop Naya, A. (2023). L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, VI. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95

Crespí Riutort, I., Llop Naya, A. (2023). L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, VI. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95

Crespí Riutort, I., Llop Naya, A. (2023). L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, VI. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95

Aquest article planteja una aproximació a l’estudi de l’aspecte lèxic al segon cicle de l’ESO com a eina per facilitar l’ampliació del repertori lèxic i la millora de la dinamicitat dels textos descriptius dels aprenents. Prenent com a element de treball la descoberta i la millora del domini dels verbs de percepció i de consum, en primer lloc, es presenta l’utillatge teòric subjacent a la proposta pràctica d’aula que es planteja. Seguidament, es presenta una seqüència de quatre fases, seguint el model CAPA de Tedick i Lyster (2020). La primera consisteix a fer que els alumnes es familiaritzin amb els verbs de percepció i de consum a partir d’un context significatiu. En la segona es treballen les propietats lexicosemàntiques que caracteritzen els diferents predicats, per tal de poder distingir verbs que semblen equivalents però que, des del punt de vista de l’aspecte lèxic, tenen un rendiment diferent, i per descobrir nous predicats i entendre’n tant el significat com el funcionament gramatical. La tercera fase se centra en la pràctica en contextos controlats i potencia la creativitat a partir de l’experimentació amb combinatòries d’arguments i modificadors sensibles a les propietats lexicoaspectuals. Finalment, la quarta etapa consisteix en una tasca final en què es posen en pràctica els coneixements adquirits, a través del relat de l’experiència sensorial de gaudir d’un menú degustació. (Més informació).