Categories
Publicacions

Mañas-Navarrete et al. (2024)

Mañas Navarrete, I., Rosado Villegas, E., Mujcinovic, S., i Fullana Rivera, N. (2024). Acquisition of modal readings of the Imperfect tense in L2 Spanish, Language Acquisition, DOI: 10.1080/10489223.2024.2319617

Mañas Navarrete, I., Rosado Villegas, E., Mujcinovic, S., i Fullana Rivera, N. (2024). Acquisition of modal readings of the Imperfect tense in L2 Spanish, Language Acquisition, DOI: 10.1080/10489223.2024.2319617

El contrast aspectual entre l’imperfet i el pretèrit és un dels temes més estudiats en la recerca sobre l’adquisició del castellà com a llengua segona (L2). No obstant això, hi ha pocs treballs centrats a descriure l’adquisició dels usos modals de l’imperfet per parlants amb el castellà com a L2. En aquest treball s’investiga l’adquisició dels valors de cortesia, evidencialitat i modalitat contrafactual de l’imperfet per part d’aprenents de castellà amb el rus com a llengua inicial (L1). Concretament, aquest estudi examina el grau d’acceptabilitat de les formes d’imperfet en contextos modals per part de tres grups d’aprenents de castellà amb un nivell avançat. Els resultats demostren que només l’imperfet de cortesia aconsegueix un grau d’acceptació similar al dels parlants nadius. El nivell alt de lexicalització de determinades formes d’imperfet, que en algunes situacions comunicatives funcionen com a rutines pragmàtiques, és el que sembla facilitar la tendència observada. En canvi, les formes d’imperfet evidencials i contrafactuals suposen un desafiament més important per als aprenents. Els resultats de l’estudi indiquen que a) les formes d’imperfet no es reconeixen com a alternatives legítimes per marcar l’evidencialitat i els valors contrafactuals i b) reflecteixen un mapeig forma-funció parcial pel que fa al coneixement dels aprenents sobre l’imperfet i els valors que pot manifestar. (Més informació).